Zamówienia publiczne poniżej 130000 zł

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

ZAPYTANIE OFERTOWE – Rozgraniczenie nieruchomości

2024-01-24

RG.6830.1.2023  ZAPYTANIE OFERTOWE – Rozgraniczenie nieruchomości

Zapytanie ofertowe o rozpoznaniu cenowym o wartości szacunkowej poniżej 130 000 zł, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.)

  1. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Zabrodzie

Wł. St. Reymonta 51

07-230 Zabrodzie

NIP 762-190-10-22

 

  1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu rozgraniczenia pomiędzy nieruchomością oznaczoną w ewidencji gruntów jako działki nr 243/7, 244/7,192/2 , a nieruchomością sąsiednią oznaczoną w ewidencji gruntów jako działki nr 244/10, 243/5, 244/8, 193/2.

W/w działki położone są w obrębie ewidencyjnym Wysychy, gm. Zabrodzie i stanowią własność osób prywatnych.

Rozgraniczenie należy wykonać zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2023 r., poz. 1752 ze zm.)

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci – geodeci posiadający uprawnienia zawodowe w zakresie prac objętych niniejszym zapytaniem ofertowym.

Oferta powinna zawierać cenę i termin realizacji zamówienia. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia (w tym VAT).

Cena podana w ofercie jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegać waloryzacji w okresie jej trwania.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia - do czterech miesięcy od dnia podpisania umowy.

  1. SPOSÓB, MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY                                                                                                                                                                                                  Termin składania ofert:

Ofertę należy przesłać do dnia 31.01.2023 r. do godz. 1600 na adres e-mail: urzad@zabrodzie.pl albo przesłać drogą pocztową lub dostarczyć osobiście na adres: Urząd Gminy Zabrodzie ul. Wł. St. Reymonta 51 07-230 Zabrodzie w zamkniętej kopercie z dopiskiem oferta na „Rozgraniczenie nieruchomości - Wysychy, gm. Zabrodzie".                                               

Oferty, które wpłyną po terminie nie zostaną wzięte pod uwagę.

  1. KRYTERIUM OCENY I WYBORU OFERTY:

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od dokonania wyboru oferenta.

Czytaj więcej o: ZAPYTANIE OFERTOWE – Rozgraniczenie nieruchomości

Wójt Gminy Zabrodzie zaprasza do składania ofert na realizację opieki stomatologicznej nad uczniami szkół, dla których Gmina Zabrodzie jest organem prowadzącym

2023-09-13

Wójt Gminy Zabrodzie zaprasza do składania ofert na realizację opieki stomatologicznej nad uczniami szkół, dla których Gmina Zabrodzie jest organem prowadzącym

Czytaj więcej o: Wójt Gminy Zabrodzie zaprasza do składania ofert na realizację opieki stomatologicznej nad uczniami szkół, dla których Gmina Zabrodzie jest organem prowadzącym

ZAPYTANIE OFERTOWE: „Świadczenie usług dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn) w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r. z terenu Gminy Zabrodzie”

2022-12-07

ZAPYTANIE OFERTOWE: „Świadczenie usług dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn) w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r. z terenu Gminy Zabrodzie”

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług dla osób bezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Zabrodzie w postaci:

Część 1 - udzielania schronienia poprzez zapewnienie tymczasowego miejsca w schronisku dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn) w odległości do 100 km od miejsca siedziby Zamawiającego,

Część 2- udzielania schronienia poprzez zapewnienie tymczasowego miejsca w schronisku dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi ( kobiet i mężczyzn) w odległości do 100 km od miejsca siedziby Zamawiającego,

Część 3 – udzielanie schronienia poprzez zapewnienie tymczasowego miejsca w noclegowni dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn) w odległości do 40 km od miejsca siedziby Zamawiającego,

Część 4- udzielenie schronienia poprzez zapewnienie tymczasowego miejsca w ogrzewalni dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn) w odległości do 40 km od miejsca siedziby Zamawiającego.

Czytaj więcej o: ZAPYTANIE OFERTOWE: „Świadczenie usług dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn) w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r. z terenu Gminy Zabrodzie”

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE USŁUGI: Przygotowywania i dostarczania gorących posiłków dla dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym objętych wsparciem Gminy Zabrodzie w okresie od 02.01.2023r. do 31.12.2023r.

2022-12-07

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE USŁUGI: Przygotowywania i dostarczania gorących posiłków dla dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym objętych wsparciem Gminy Zabrodzie w okresie od 02.01.2023r. do 31.12.2023r.

Kod CPV:
55321000-6 Usługi przygotowywania posiłków.
55524000-9 Usługi dostarczania posiłków do szkół.

Czytaj więcej o: ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE USŁUGI: Przygotowywania i dostarczania gorących posiłków dla dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym objętych wsparciem Gminy Zabrodzie w okresie od 02.01.2023r. do 31.12.2023r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE USŁUGI: „Wykonywanie usług opiekuńczych; porządkowo-pielęgnacyjnych w 2023 roku dla osób przewlekle chorych, niepełnosprawnych, samotnych z terenu gminy Zabrodzie”

2022-12-07

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE USŁUGI: „Wykonywanie usług opiekuńczych; porządkowo-pielęgnacyjnych w 2023 roku dla osób przewlekle chorych, niepełnosprawnych, samotnych z terenu gminy Zabrodzie”

Gmina Zabrodzie ul. Wł. St. Reymonta 51, 07-230 Zabrodzie, zaprasza do złożenia ofert na wykonanie usługi „Wykonywania usług opiekuńczych; porządkowo-pielęgnacyjnych w 2023 roku dla osób przewlekle chorych, niepełnosprawnych, samotnych z terenu gminy Zabrodzie” objętych pomocą przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabrodziu zwany dalej GOPS w Zabrodziu.
Wspólny słownik zamówień (CPV); Kody CPV:
85311100-3 Usługi opieki społecznej dla osób starszych 85311200-4 Usługi opieki społecznej dla osób niepełnosprawnych
85312100-0 Usługi opieki dziennej
85312110-3 Usługi opieki dziennej nad dziećmi

Czytaj więcej o: ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE USŁUGI: „Wykonywanie usług opiekuńczych; porządkowo-pielęgnacyjnych w 2023 roku dla osób przewlekle chorych, niepełnosprawnych, samotnych z terenu gminy Zabrodzie”

ZAPYTANIE OFERTOWE: „Świadczenie usług dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn) w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. z terenu Gminy Zabrodzie”

2021-12-06

Gmina Zabrodzie ul. Wł. St. Reymonta 51, 07-230 Zabrodzie, zaprasza do złożenia ofert na wykonanie usługi zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania: „Świadczenie usług dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn) w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. z terenu Gminy Zabrodzie”

Czytaj więcej o: ZAPYTANIE OFERTOWE: „Świadczenie usług dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn) w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. z terenu Gminy Zabrodzie”

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE USŁUGI: Przygotowywania i dostarczania gorących posiłków dla dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym objętych wsparciem Gminy Zabrodzie w okresie od 03.01.2022r. do 31.12.2022r.

2021-12-06

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE USŁUGI: Przygotowywania i dostarczania gorących posiłków dla dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym objętych wsparciem Gminy Zabrodzie w okresie od 03.01.2022r. do 31.12.2022r.

 

Czytaj więcej o: ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE USŁUGI: Przygotowywania i dostarczania gorących posiłków dla dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym objętych wsparciem Gminy Zabrodzie w okresie od 03.01.2022r. do 31.12.2022r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE USŁUGI: Wykonywania usług opiekuńczych; porządkowo-pielęgnacyjnych w 2022 roku dla osób przewlekle chorych, niepełnosprawnych, samotnych z terenu gminy Zabrodzie

2021-12-06

Gmina Zabrodzie ul. Wł. St. Reymonta 51, 07-230 Zabrodzie, zaprasza do złożenia ofert na wykonanie usługi „Wykonywania usług opiekuńczych; porządkowo-pielęgnacyjnych w 2022 roku dla osób przewlekle chorych, niepełnosprawnych, samotnych z terenu gminy Zabrodzie” objętych pomocą przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabrodziu zwany dalej GOPS w Zabrodziu

Czytaj więcej o: ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE USŁUGI: Wykonywania usług opiekuńczych; porządkowo-pielęgnacyjnych w 2022 roku dla osób przewlekle chorych, niepełnosprawnych, samotnych z terenu gminy Zabrodzie

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi w przedmiocie: Przygotowywanie i dostarczanie gorących posiłków dla dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym objętych wsparciem Gminy Zabrodzie w okresie od 18.01.2021r. do 31.12.2021r.

2020-12-07

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi w przedmiocie: Przygotowywanie i dostarczanie gorących posiłków dla dzieci w wieku  szkolnym i przedszkolnym objętych wsparciem Gminy Zabrodzie  w okresie od 18.01.2021r. do 31.12.2021r.

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi w przedmiocie: Przygotowywanie i dostarczanie gorących posiłków dla dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym objętych wsparciem Gminy Zabrodzie w okresie od 18.01.2021r. do 31.12.2021r.

Zapytanie ofertowe: „Świadczenie usług dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn) w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. z terenu Gminy Zabrodzie”

2020-12-07

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabrodziu zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania:
„Świadczenie usług dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn) w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. z terenu Gminy Zabrodzie”

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe: „Świadczenie usług dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn) w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. z terenu Gminy Zabrodzie”

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zabrodziu
Data utworzenia:2019-04-05
Data publikacji:2019-04-05
Osoba sporządzająca dokument:Jacek Gomulski
Osoba wprowadzająca dokument:Jacek Gomulski
Liczba odwiedzin:31019