Zaproszenie na sesję XXXIV Rady Gminy Zabrodzie 30.12.2021r.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
23 grudnia 2021

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.z 2021 r. poz.1372 z późn. zm.) oraz art. 15 zzx ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku  o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2021 r., poz. 2095 z późn. zm. ) zwołuję XXXIV Sesję Rady Gminy Zabrodzie na dzień 30 grudnia 2021 roku o godz. 13:00, która zostanie przeprowadzona w stacjonarnym trybie obradowania na sali konferencyjnej Urzędu Gminy  Zabrodzie oraz w zdalnym trybie obradowania.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad i jego przyjęcie.
 4. Przyjęcie protokołu XXXII i XXXIII sesji Rady Gminy.
 5. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok”.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Zabrodzie na 2022 rok”.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Zabrodzie.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diet dla radnych za udział w pracach organów
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet sołtysom z terenu Gminy Zabrodzie.
 13. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę nr XX/151/2020 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 5 listopada 2020 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zabrodzie   na lata 2021-2036.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zabrodzie na rok 2021.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zabrodzie
  na lata 2022-2032.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Zabrodzie
  na rok 2022.
 18. Przedstawienie informacji o analizie oświadczeń majątkowych.
 19. Przedstawienie informacji o interpelacjach i zapytaniach oraz odpowiedziach na nie.
 20. Wolne wnioski i informacje.
 21. Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy Zabrodzie
/-/ Sylwia Maria Marciszewska

 

Przekaz na żywo sesji Rady Gminy Zabrodzie: https://transmisjaobrad.info/channels/8/gmina-zabrodzie/live

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Zabrodzie
Data utworzenia:2021-12-23
Data publikacji:2021-12-23
Osoba sporządzająca dokument:Sylwia Marciszewska
Osoba wprowadzająca dokument:Jacek Gomulski
Liczba odwiedzin:369