Zaproszenie na LV Sesję Rady Gminy Zabrodzie 21.11.2023r.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
9 listopada 2023

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) zwołuję LV Sesję Rady Gminy Zabrodzie na dzień  21 listopada 2023 roku o godz. 1500 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy  w Zabrodziu.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad i jego przyjęcie.
 4. Przyjęcie protokołu z LIV  sesji Rady Gminy.
 5. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach wieloletniego programu „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Zabrodzie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników oraz kandydatów na strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniu lub ćwiczeniu.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Zabrodzie.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Wyszkowskiego zadania zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy Zabrodzie.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa ustalenia podatku rolnego na 2024 rok.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zabrodzie na lata 2023-2033.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zabrodzie na rok 2023.
 17. Przedstawienie informacji o interpelacjach i zapytaniach.
 18. Wolne wnioski i informacje.
 19. Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy Zabrodzie
Sylwia Maria Marciszewska

Załączniki

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Zabrodzie
Data utworzenia:2023-11-09
Data publikacji:2023-11-09
Osoba sporządzająca dokument:Sylwia Marciszewska
Osoba wprowadzająca dokument:Jacek Gomulski
Liczba odwiedzin:5599