Ogłoszenie o zamówieniu: „Modernizacja ogólnodostępnej sali sportowej w Zabrodziu ul. Wł. St. Reymonta 47”

Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV):
45000000-7 Roboty budowlane
45453000-7 roboty budowlane, wykończeniowe, pozostałe ,
45111300-1  roboty rozbiórkowe i przygotowawcze ,
45453000-7  roboty remontowe i renowacyjne ścian i sufitów

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w poniższym terminie: 07.07.2023r. do godziny 09.00

Miejsce składania ofert: https://moj.gov.pl/nforms/ezamowienia