ZAPYTANIE OFERTOWE „ Zagospodarowanie ogólnodostępnego placu przy strażnicy OSP w Zabrodziu d la potrzeb turystyki rowerowej"

Zamawiający:
Ochotnicza Straż Pożarna w Zabrodziu ul. Wł. St. Reymonta 2, 07 230 Zabrodzie

Opis przedmiotu zamówienia:
Zagospodarowanie ogólnodostępnego placu przy strażnicy OSP w Zabrodziu dla potrzeb turystyki rowerowej

Miejsce, sposób i termin składania ofert:
Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie (zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność) do Urzędu Gminy w Zabrodziu ul. Wł. St. Reymonta 51, 07 230 Zabrodzie (kancelaria parter pokój nr 2), w terminie do dnia 22 kwietnia 2021 r. do godz. 10:00 z dopiskiem: "Zagospodarowanie ogólnodostępnego placu przy strażnicy OSP w Zabrodziu dla potrzeb turystyki rowerowej"