Przetarg nieograniczony: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Zabrodzie

Wspólny Słownik Zamówień Publicznych (CPV):
90500000-2 Usługi związane z odpadami komunalnymi
90514000-3 Usługi recyklingu odpadów
90511000-2 Usługi wywozu odpadów
90512000-9 Usługi transportu odpadów
90513100-7 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
90533000-2 Usługi gospodarki odpadami

Miejsce oraz termin składania ofert:.
Oferty należy składać za pośrednictwem Formularza do złożenia dostępnego na ePUAP i udostępnionych na miniPortalu
do dnia 25 listopada 2020 r.  godz. 09:00

UWAGA!!! Poprawiono formularz ofertowy w dniu 23.11.2020r.