Ogłoszenie o zamówieniu: „Przystosowanie pomieszczeń przy strażnicy OSP w Słopsku dla potrzeb świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu dla potrzeb turystyki i rekreacji”

Ogłoszenie o zamówieniu na Portalu Zamówień Publicznych:

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=a872e3fe-ffd4-4ac1-a1d6-a62ad254f088

Kod CPV: 45453000-7

Zamawiający:
Ochotnicza Straż Pożarna w Słopsku
Słopsk, ul.
W. Witosa 95
07 – 230 Zabrodzie

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
Urząd Gminy w Zabrodziu
ul. Wł. St. Reymonta 51
07 – 230 Zabrodzie
/Kancelaria/
do dnia 15 czerwca 2020 r.  godz. 9:00