Zaproszenie na I Sesję Rady Gminy Zabrodzie 07.05.2024r.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
29 kwietnia 2024

Na podstawie art. 20 ust. 2 i art. 29a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688) Komisarz Wyborczy w Ostrołęce II postanawia, co następuje:

 • § 1. Zwołać pierwszą sesję nowo wybranej Rady Gminy Zabrodzie na kadencję 2024 – 2029 w dniu 7 maja 2024 r. o godz. 14:30.
  Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zabrodziu przy ul. Wł. St. Reymonta 51, 07 – 230 Zabrodzie.
 • § 2. Ustalić porządek obrad pierwszej sesji Rady Gminy Zabrodzie, stanowiący załącznik do niniejszego postanowienia.
 • § 3. Poinformować nowo wybranych radnych, że zgodnie z art. 20 ust. 1a ww. ustawy, po złożeniu ślubowania przez radnych, Rada Gminy może wprowadzić zmiany w porządku obrad bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady.
 • § 4. Przekazać postanowienie Wójtowi Gminy, celem zawiadomienia radnych o pierwszej sesji Rady Gminy.
 • § 5. Powiadomić Wójta Gminy o pierwszej sesji celem złożenia wobec Rady Gminy ślubowania.
 • § 6. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Komisarz Wyborczy w Ostrołęce II
/-/ Krystyna Kołota

 

Porządek obrad sesji Rady Gminy Zabrodzie

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Złożenie ślubowania przez Radnych Gminy.
 3. Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Zabrodzie.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przygotowania i przeprowadzenia czynności związanych z wyborem Przewodniczącego Rady Gminy Zabrodzie i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Zabrodzie.
 7. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Zabrodzie.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Zabrodzie.
 9. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Gminy Zabrodzie prowadzenia sesji.
 10. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Zabrodzie.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Zabrodzie.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zabrodzie.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Finansów i Rolnictwa.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Kultury i Oświaty.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Ładu, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
 17. Wolne wnioski i informacje.
 18. Zamknięcie obrad.

Transmisja obrad: https://transmisjaobrad.info/channels/8/gmina-zabrodzie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Komisarz Wyborczy w Ostrołęce II
Data utworzenia:2024-04-29
Data publikacji:2024-04-29
Osoba sporządzająca dokument:Krystyna Kołota
Osoba wprowadzająca dokument:Jacek Gomulski
Liczba odwiedzin:665