Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zabrodzie

ZAPYTANIE OFERTOWE - „Świadczenie usług dla osób bezdomnych w okresie od 01.01.2024r. do 31.12.2024r. z terenu Gminy Zabrodzie”

7 grudnia 2023

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczące zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej w skali roku wyrażonej  w złotych równowartości  kwoty 130.000,00 zł netto zgodnie z art. 2 ust.1  pkt 1  ustawy z dnia  ustawy z dnia  11 września   2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023r. poz. 1605 z późn.zm.)

Gmina Zabrodzie ul. Wł.  St.  Reymonta  51, 07-230 Zabrodzie, zaprasza do złożenia  ofert na wykonanie usługi zaprasza do złożenia  oferty na wykonanie zadania:
„Świadczenie usług dla osób bezdomnych w okresie od 01.01.2024r. do 31.12.2024r.  z terenu Gminy Zabrodzie”

  1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług  dla osób bezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Zabrodzie w postaci:   
         
Część 1 - udzielania schronienia poprzez zapewnienie tymczasowego miejsca w schronisku dla osób bezdomnych  w odległości do 100 km od miejsca siedziby Zamawiającego,

Część 2- udzielania schronienia poprzez zapewnienie tymczasowego miejsca w schronisku  dla bezdomnych z usługami  opiekuńczymi  w odległości do 100 km od miejsca siedziby  Zamawiającego,         
Część 3 – udzielanie schronienia poprzez zapewnienie tymczasowego  miejsca w noclegowni  dla osób  bezdomnych  w odległości do 40 km od miejsca siedziby Zamawiającego,       

Część 4- udzielenie schronienia poprzez zapewnienie tymczasowego  miejsca w ogrzewalni dla osób bezdomnych   w odległości  do 40 km od miejsca siedziby  Zamawiającego.

Zamawiający  dopuszcza składanie ofert  częściowych - 4 części. Każdy  z wykonawców może złożyć ofertę na jedna lub więcej  części zamówienia.

 

Oferty według  załączonego wzoru ( Załącznik  nr 1 do zapytania ofertowego), wraz  z oświadczeniami zgodnymi z załącznikiem  Nr 2  i  Nr 3   należy  złożyć do dnia :             
 20 grudnia 2023r. do godz. 1400.
w zamkniętej  kopercie  z dopiskiem:        

„Zapytanie ofertowe dotyczące zadania „Świadczenie usług  dla osób bezdomnych ( kobiet i mężczyzn) w okresie od 01.01.2024r.  do 31.12.2024r. z terenu  Gminy Zabrodzie” Część ……”           
Nie otwierać przed 20.12.2023r. do godz. 1400.

na adres:  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabrodziu ul. Wł. St. Reymonta 45, 07-230 Zabrodzie, pok. Nr 3.

.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Zabrodzie
Data utworzenia:2023-12-07
Data publikacji:2023-12-07
Osoba sporządzająca dokument:Krzysztof Jezierski
Osoba wprowadzająca dokument:Agata Sosna
Liczba odwiedzin:145