Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zabrodzie

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Zabrodzie”

20 listopada 2023

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Zabrodzie”

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych /t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1720 ze zm./ „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Zabrodzie”

ZAMAWIAJĄCY: GMINA ZABRODZIE, ul. Wł. St. Reymonta 51 07 230 Zabrodzie, tel.: 29 64 23 160, e mail: urzad@zabrodzie.pl

Przedmiotem zamówienia jest „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Zabrodzie”

Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Zabrodzie, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w sposób zgodny z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1469 ze zm.), ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1587 ze zm.) zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 3/19 z dnia 22 stycznia 2019r. w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla województwa mazowieckiego 2024, Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zabrodzie oraz innymi przepisami prawa ustawowego i prawa miejscowego.

Dokumenty postępowania  dostępne są na platformie e-zamówienia pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-432dff80-8226-11ee-a60c-9ec5599dddc1

Oferty należy składać do dnia 20.12.2023r. do godz. 10:00.

.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Zabrodzie
Data utworzenia:2023-11-20
Data publikacji:2023-11-20
Osoba sporządzająca dokument:Krzysztof Jezierski
Osoba wprowadzająca dokument:Agata Sosna
Liczba odwiedzin:6590