Dowożenie uczniów do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Zabrodzie wraz z zapewnieniem opieki

Ogłoszenie o zamówieniu na Portalu Zamówień Publicznych nr 598567-N-2019 z dnia 2019-09-17 r.: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=9e0159a9-11f2-4318-bb47-2d321d5aca33

Kod CPV: 60130000-8

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego:
Urząd Gminy w Zabrodziu
ul. Wł. St. Reymonta 51
07 – 230 Zabrodzie
/Kancelaria/
do dnia 25 września 2019 r.  godz. 9:00