Zaproszenie na XLVII Sesję Rady Gminy Zabrodzie 31.01.2023r.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
24 stycznia 2023

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 15 zzx ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2021 r., poz. 2095 z późn. zm.) zwołuję XLVII Sesję Rady Gminy Zabrodzie na dzień 31 stycznia 2023 roku o godz. 1300, która zostanie przeprowadzona  w stacjonarnym trybie obradowania na sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zabrodzie oraz  w zdalnym trybie obradowania.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad i jego przyjęcie.
 4. Przyjęcie protokołu XLVI sesji Rady Gminy.
 5. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu w Gminie Zabrodzie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIX/143/2020 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 29 września 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zabrodzie.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zabrodzie  na lata 2023-2033.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zabrodzie na rok 2023.
 15. Przedstawienie informacji o interpelacjach i zapytaniach oraz odpowiedziach na nie.
 16. Wolne wnioski i informacje.
 17. Zamknięcie sesji.

 Przewodnicząca Rady Gminy Zabrodzie
/-/ Sylwia Maria Marciszewska

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Zabrodzie
Data utworzenia:2023-01-24
Data publikacji:2023-01-24
Osoba sporządzająca dokument:Sylwia Marciszewska
Osoba wprowadzająca dokument:Jacek Gomulski
Liczba odwiedzin:89