Zaproszenie na XLIV Sesję Rady Gminy Zabrodzie 30.11.2022r.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
23 listopada 2022

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 15 zzx ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2021 r., poz. 2095 z późn. zm.) zwołuję XLIV Sesję Rady Gminy Zabrodzie na dzień 30 listopada 2022 roku o godz. 1400, która zostanie przeprowadzona   w stacjonarnym trybie obradowania na sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zabrodzie oraz w zdalnym trybie obradowania.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad i jego przyjęcie.
 4. Przyjęcie protokołu XLIII sesji Rady Gminy.
 5. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Wyszków prowadzenia niektórych działań w ramach zadań publicznych dotyczących rozwiązywania problemów uzależnień, przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przed przemocą oraz udzielenia na ten cel dotacji w 2023 roku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu w Gminie Zabrodzie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w 2023 r. pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Wyszkowskiego na realizację zadania pn. „Powiatowe Igrzyska Sportowe szkół podstawowych”.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XLVIII/251/2018 Rady Gminy Zabrodzie w sprawie nadania nazw ulic drogom w miejscowości Młynarze gm. Zabrodzie.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie  nadania nazwy ulicy drodze w miejscowości Dębinki gm. Zabrodzie.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy drodze w miejscowości Mostówka gm. Zabrodzie.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic drogom w miejscowości Zazdrość gm. Zabrodzie.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zabrodzie.
 16. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr VI/36/2019 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 26 marca 2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów inwestycyjnych przy trasie S8 - obszar I.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów inwestycyjnych przy trasie S8 - obszar PGR Niegów.
 18. Podjęcie uchwały w  sprawie w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa ustalenia podatku rolnego na 2023 rok.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok.
 20. Podjęcie uchwały w  sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zabrodzie na lata 2022-2032.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zabrodzie na rok 2022.
 23. Przedstawienie informacji o interpelacjach i zapytaniach oraz odpowiedziach na nie.
 24. Wolne wnioski i informacje.
 25. Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy Zabrodzie
/-/ Sylwia Maria Marciszewska

Transmisja obrad odbędzie się pod adresem: https://transmisjaobrad.info/channels/8/gmina-zabrodzie

 

Załączniki

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Zabrodzie
Data utworzenia:2022-11-23
Data publikacji:2022-11-23
Osoba sporządzająca dokument:Sylwia Maria Marciszewska
Osoba wprowadzająca dokument:Monika Wrona
Liczba odwiedzin:104