Zaproszenie na XLI Sesję Rady Gminy Zabrodzie 11.08.2022r.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
4 sierpnia 2022

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 15 zzx ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku  o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2021 r., poz. 2095 z późn. zm. ) zwołuję XLI Sesję Rady Gminy Zabrodzie na dzień 11 sierpnia 2022 roku o godz. 13.00, która zostanie przeprowadzona w stacjonarnym trybie obradowania na sali konferencyjnej Urzędu Gminy  Zabrodzie oraz w zdalnym trybie obradowania.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad i jego przyjęcie.
 4. Przyjęcie protokołu XL sesji Rady Gminy.
 5. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr X/48/2015 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określonych w art.42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela w szkołach prowadzonych przez Gminę Zabrodzie.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Zabrodzie, w roku szkolnym 2022/2023.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z placu zabaw, siłowni zewnętrznej i kompleksu boisk ,,Moje Boisko – Orlik 2012” w Zabrodziu.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr VI/32/2019 Rady Gminy Zabrodzie w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Zabrodzie.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Zabrodzie na lata 2022–2026”.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. komunalizacji mienia gminnego.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zabrodzie na lata 2022-2032.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zabrodzie na rok 2022.
 15. Przedstawienie informacji o interpelacjach i zapytaniach oraz odpowiedziach na nie.
 16. Wolne wnioski i informacje.
 17. Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy Zabrodzie
/-/ Sylwia Maria Marciszewska

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Zabrodzie
Data utworzenia:2022-08-04
Data publikacji:2022-08-04
Osoba sporządzająca dokument:Sylwia Maria Marciszewska
Osoba wprowadzająca dokument:Jacek Gomulski
Liczba odwiedzin:330