Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zabrodzie

Zaproszenie na XXII Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Zabrodzie

7 grudnia 2020

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art.15zzx ustawy z dnia  2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U z 2020r. poz.374 ze zm.) zwołuję Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Zabrodzie nr XXII  z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość na dzień 10 grudnia 2020 roku o godz. 13.00 .

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad i jego przyjęcie.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia roku 2021 na terenie Gminy Zabrodzie Rokiem obchodów 200. rocznicy urodzin Cypriana Norwida oraz przyjęcia deklaracji w sprawie obchodów.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zabrodzie na 2021 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Wyszkowskiego zadania  zimowego utrzymania  dróg  powiatowych na terenie gminy Zabrodzie.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy drodze w miejscowości Mostówka gm. Zabrodzie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Zabrodzie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2021 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Zabrodzie na 2021 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub schronisku dla osób bezdomnych  z usługami opiekuńczymi.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zabrodzie na lata 2020-2036.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zabrodzie na rok 2020.
 15. Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy Zabrodzie
/-/ Sylwia Maria Marciszewska

 

Adres internetowy transmisji: http://sesja.zabrodzie.pl

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Zabrodzie
Data utworzenia:2020-12-07
Data publikacji:2020-12-07
Osoba sporządzająca dokument:Monika Wrona
Osoba wprowadzająca dokument:Jacek Gomulski
Liczba odwiedzin:1013