Zaproszenie na sesję XXXVII Rady Gminy Zabrodzie 29.03.2022r.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
22 marca 2022

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 15 zzx ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2021 r., poz. 2095 z późn. zm. ) zwołuję XXXVII Sesję Rady Gminy Zabrodzie na dzień 29 marca 2022 roku o godz. 13.00, która zostanie przeprowadzona w stacjonarnym trybie obradowania na sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zabrodzie oraz w zdalnym trybie obradowania.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad i jego przyjęcie.
 4. Przyjęcie protokołu XXXVI sesji Rady Gminy.
 5. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia petycji Cechu Zdunów Polskich z dnia 8 marca 2022 roku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień dla Gminy Zabrodzie na lata 2022 – 2025 .
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Wyszkowskiego zadania bieżącego utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy Zabrodzie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic drogom w miejscowości Mostówka gm. Zabrodzie.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zabrodzie w 2022 roku.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy Zabrodzie na 2023 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zabrodzie na lata 2022-2032.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zabrodzie na rok 2022.
 15. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej.
 16. Przedstawienie sprawozdania:
  • z działalności GOPS Zabrodzie za 2021 rok,
  • z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi za 2021 r. i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2021 r.,
  • z realizacji Programu Wspierania Rodziny w gminie Zabrodzie  za 2021 r.,
  • z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za 2021 r.
 1. Przedstawienie informacji o interpelacjach i zapytaniach oraz odpowiedziach na nie.
 2. Wolne wnioski i informacje.
 3. Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy Zabrodzie
/-/ Sylwia Maria Marciszewska

 

Przekaz na żywo sesji Rady Gminy Zabrodzie: https://transmisjaobrad.info/channels/8/gmina-zabrodzie/live

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Zabrodzie
Data utworzenia:2022-03-22
Data publikacji:2022-03-22
Osoba sporządzająca dokument:Sylwia Marciszewska
Osoba wprowadzająca dokument:Jacek Gomulski
Liczba odwiedzin:313