Zaproszenie na sesję XXXVI Rady Gminy Zabrodzie 17.02.2022r.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
10 lutego 2022

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2021 r. poz.1372 z późn. zm.) oraz art. 15 zzx ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku   o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2021 r., poz. 2095 z późn. zm. ) zwołuję XXXVI Sesję Rady Gminy Zabrodzie na dzień 17 lutego 2022 roku o godz. 15.00, która zostanie przeprowadzona w stacjonarnym trybie obradowania na sali konferencyjnej Urzędu Gminy  Zabrodzie oraz w zdalnym trybie obradowania.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad i jego przyjęcie.
 4. Przyjęcie protokołu XXXIV i XXXV sesji Rady Gminy.
 5. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zabrodzie na 2022 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Zabrodzie do realizacji Programu „ Asystent osobisty osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022 realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr IX/59/2019 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 20 sierpnia 2019 roku w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli oraz wysokość i warunki przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu pomieszczenia znajdującego się na parterze budynku przy ul. Wł. St. Reymonta 51 na rzecz dotychczasowego najemcy na okres 2 lat.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXII/221/2021 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 16 listopada 2021 roku w sprawie ustalania wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP.
 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr V/27/2019 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie poboru podatków  w drodze inkasa od osób fizycznych, wyznaczenia inkasentów oraz określenia  wysokości wynagrodzenia  za inkaso.
 14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXIV/243/2021 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet sołtysom z terenu Gminy Zabrodzie.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zabrodzie na lata 2022-2032.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zabrodzie na rok 2022.
 17. Przedstawienie informacji o interpelacjach i zapytaniach oraz odpowiedziach na nie.
 18. Wolne wnioski i informacje.
 19. Zamknięcie sesji.

 Przewodnicząca Rady Gminy Zabrodzie
/-/ Sylwia Maria Marciszewska

 

Przekaz na żywo sesji Rady Gminy Zabrodzie: https://transmisjaobrad.info/channels/8/gmina-zabrodzie/live

Załączniki

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Zabrodzie
Data utworzenia:2022-02-10
Data publikacji:2022-02-10
Osoba sporządzająca dokument:Sylwia Maria Marciszewska
Osoba wprowadzająca dokument:Jacek Gomulski
Liczba odwiedzin:510